Galeriis pilte: 1

Eesti Pillifond ja advokaadibüroo TRINITI on töötanud välja lahendused, kuidas sõpruskonna, töökollektiivi või mõne seltsiga ühiselt investeerida rariteetsesse keelpilli. Kõrge muusikalise väärtusega meistripilli investeerimine toetab noorte Eesti tippmuusikute arengut ning on kindla tootlusega rahapaigutus.

Millest alustada, kui mõte mitmekesi pilli investeerida pakub huvi?

Alustuseks tasub läbi mõelda ja kaasinvestoritega omavahel arutada, mis on investeerimise eesmärgid, kui hästi investorid üksteist tunnevad ja usaldavad ning kui pikk on investeerimisperspektiiv. Edasi saab juba asuda tutvuma erinevate lahendustega meistripilli konsortsiumi mudelil investeerimiseks. Väga tõenäoliselt tekib täiendavaid küsimusi ja Pillifond koos advokaadibüroo TRINITI esindajatega on valmis investeerimishuvilistega kohtuma, variante põhjalikumalt selgitama ning tulevasi pilliomanikke aitama ka n-ö rätsepalahenduste loomisel. Esmane konsultatsioon ja lahenduse väljatöötamine on investoritele tasuta.

Millised on võimalused, kuidas mitu huvilist saaksid koos meistripilli omandada?

Pillifondi lepingupartneriks võib olla investorite grupp või nende asutatud ühing, kellega lepitakse kokku nii investorite omavahelised suhted kui ka konsortsiumi suhted Pillifondiga.

Selleks, et mitu huvilist saaksid üheskoos pilli investeerida on erinevaid võimalusi:

1. Investorid omandavad pilli ühiselt enda nimel, kas seltsingulepingu alusel või luues ühise osaühingu.

a) Seltsingulepingu alusel pilli soetades lepivad investorid kokku üksteise panused ja seltsingu lõpetamise korra – eelkõige, kuidas jaotatakse lõpuks tulem ja kuidas otsustatakse, kas Pillifondiga sõlmitud pilli kasutuslepingut pikendatakse või mitte. Seltsingu vormi valides saab pillist kõikide seltsinglaste ühisvara ning lepitakse kokku, kes esindab kogu seltsingut lepingus Pillifondiga.

See variant sobib hästi, kui investorid tunnevad üksteist ja neil on vastastikune usaldus. Oluline on kokkulepped konkreetselt fikseerida – nii seltsingusisesed kokkulepped kui ka seltsingu leping Pillifondiga.

b) Osaühingu kaudu investeerides annavad panustajad loodud osaühingule laenu ühiseks pilli ostmiseks. Osalus meistripilli omandavas ühingus jaguneb vastavalt panuse suurusele. Osanike omavahelised suhted ja otsustusõigused reguleeritakse ühingu põhikirjaga (näiteks, et Pillifondiga kasutuslepingu pikendamiseks peab olema kõikide osanike nõusolek), vajadusel saab sõlmida lisaks osanike lepingu.

2. Investorid suunavad raha Pillifondile, kes pilli omandab. Sisuliselt annavad kõik investorid Pillifondile kokkulepitud tähtajaga laenu ning laenu tagasimakse tähtaja saabumisel meistripill müüakse. Intressisummat ega protsenti lepingus ei fikseerita vaid see vastab pilli müügil saadud tulule. Sel juhul on oluline leppida kokku, kuidas lepingusuhe lõpeb. Näiteks võib lepingusse sisse tuua, et igal juhul toimub 30 aasta (või muu kokkulepitud ajaperioodi) pärast pilli müük (va kui kõik investorid tahavad tähtaega pikendada) või vähemalt 2/3 investoritest peab teavitama soovist leping lõpetada ja pill müüa.

Olenemata lepingulisest vormist saavad konsortsiumi liikmed lepingus mistahes täiendavaid omavahelisi kokkuleppeid sõlmida ning lepingut vastavalt täiendada.

Millised on Pillifondi ülesanded?

Pillifond on meistripilli investeerimise partner, kes pakub investeerimishuvilisele vajalikku raamistikku: aitab leida sobiva hinnaklassi ja väärtusega pillid, hankida pillidele sertifikaadid, sõlmida lepingud, korraldada kindlustus ning viia vastsed pilliomanikud kokku muusikutega, kes pillil mängima hakkavad.

Pillifond tagab pillide hoidmise kuni väljarentimiseni nõuetekohastes tingimustes ja instrumentide hoolduse selleks õigusi omavate meistrite poolt.

Millised on pilli kasutaja (muusiku) kohustused?

Pillifond sõlmib pilli kasutamise konkursi võitnud muusikutega kolmeaastased lepingud, kus reguleeritakse pilli kasutamisega seotud kohustused. Kasutaja peab järgima Pillifondi nõukogu poolt kehtestatud Muusikainstrumentide kasutamise korda, mis näeb ette tingimused muuhulgas pilli kasutamiseks, hoolduseks, kontrollimiseks, transpordiks ja hoiustamiseks.

Pillifond kohustub nii vastavalt muusikuga kui ka pilli omanikuga sõlmitud lepingutele tagama pilli kindlustuskaitse väärtuslikele muusikainstrumentidele sobivatel tingimustel.

Kus on pillid kindlustatud?

Eesti Pillifondi kollektsioon on kindlustatud maailma juhtivas väärtpillide kindlustusfirmas Aston Lark Europe Limited. Samas kindlustusfirmas on kindlustatud ka Soome Kulttuurirahasto kollektsioon.

Kuidas toimub pilli väärtuse hindamine?

Pilli väärtust hindavad Pillifondi koostööpartnerid, Euroopas kõrgelt tunnustatud pillimeistrid, nagu Vatelot-Rampal, Hieronymus Köstler ja teised.

Millised tegurid mõjutavad keelpilli hinda?

Keelpilli hinda mõjutab, kes oli instrumendi valmistanud pillimeister, milline on pilli seisukord ja kvaliteet ning pilli kasutusajalugu ehk teave eelmistest mängijatest ja omanikest.

Kuidas teenib investor tulu?

Tulu teenimise eelduseks on pilli investeerimine. Vastavalt lepingule Pillifondiga annavad investorid soetatud pillid tippmuusikutele tähtajaliseks kasutamiseks. Pilli väärtuse säilitamiseks ja kasvatamiseks on oluline, et sellel mängitakse. Investori või investorite grupi ja Pillifondi vahelise lepinguperioodi lõppedes on investoril võimalus müüa pill edasi või jätkata selle tulu kasvatamist.

Erinevalt aktsiatest, võlakirjadest ja teistest finantsinstrumentidest on investeering pilli vähem likviidne ning ostuga kaasnevad kulud suuremad. Ekspertide hinnangul toimivad investeeringud muusikainstrumentidesse kõige paremini minimaalselt 5-10 aasta jooksul. Seega ei ole pill kindlasti kiirelt rikastumise vahend. Küll aga on sel pidevalt tõusev väärtus. Seega on see hea võimalus pikaajaliseks väärtuspõhiseks investeeringuks, mis aitab investeerimisportfelli mitmekesistada ja riske hajutada.

Kõrge muusikalise väärtusega keelpill on hädavajalik eeldus läbilöömiseks rahvusvahelises tippkonkurentsis nii solisti, kammermuusiku kui ka orkestrandina. Omanikud saavad oma investeeringu käekäiku pidevalt jälgida kontsertidel kodu- ja välismaal, elada kaasa pillil mängiva muusiku arengule ja sellest rõõmu tunda.

Kuidas on arvestatud pillide eeldatavad tootlused?

Tootlused on kujunenud oksjonimajade ja pillivahendajate müükide põhjal. Näiteks ajaloolistele keelpillidele spetsialiseerunud Tarisio oksjonimaja, mis tegutseb New Yorgis, Londonis ja Berliinis ning J & A Beare Londonis omavad põhjalikke andmeid meistripillide müügist alates 18. sajandist.

Tarisio oksjonimaja asutaja ja juht Jason Price tõi oma eelmisel aastal Tallinnas peetud investeerimisseminaril välja Stradivari viiuli müügihinna tõusu. Kui 1971. aastal maksti selle meistri pilli eest oksjonil 84 500 naela, siis 40 aastat hiljem, 2011. aastal maksti Stradivari viiuli eest 9,8 miljonit naela.

Keelpillidesse investeerimise aastane tootlus oleneb nii vaadeldavast perioodist kui ka pillimeistrist. Meistrite nagu Antonio Stradivari ja Giuseppe Guarneri del Gesu viiulid on ühed hinnatumad.

Pillifondi kutsel on Eestis käinud pillidesse investeerimisest rääkimas näiteks Sparebankstiftelsen Norway kunsti ja keelpillide kogu juht Anders Bjørnsen, kes pakkus väärtuslike meistripillide aastaseks tootluseks 3,7-6,9% ning eelmainitud nimekaimate meistrite pillide aastaseks tootluseks kuni 12%.

Rahvusvaheliste ekspertide – Jason Price’i ja Anders Bjørnsen’i Tallinnas peetud seminare saab järele vaadata Pillifondi Youtube’i lehelt.